Fara í efni

Mannauðstefna

Mannauðsstefna Brimborgar skal tryggja að hjá Brimborg starfi fólk með fjölbreyttan bakgrunn til að tryggja Brimborgarteyminu framúrskarandi þekkingu á öllum sviðum bíl- og atvinnutækjagreinarinnar og þörfum viðskiptavina og geti þannig uppfyllt framtíðarsýn, hlutverk, gildi og markmið gæðastefnu félagsins.

Mannauðsstefnan byggir á kjörorði félagsins, Öruggur staður til að vera á og á gildum sem miða að því að skapa mennningu þar sem starfsfólk er árangurs- og lausnadrifið, frumkvæði er í hávegum haft, starfsfólk sýnir ástríðu í sínum störfum og horfir til sjálfbærni hvað varðar umhverfi, félagslega þætti og stjórnarhætti við hverja ákvörðun.

Gildin

 • Árangursdrifin: Við viljum að viðskiptavinir okkar nái markmiðum sínum og framúrskarandi árangri eins og við með öflugri samvinnu innan teyma og milli teyma
 • Lausnamiðuð: Við hlustum á viðskiptavini og samstarfsfólk og nýtum hæfileika okkar til að finna bestu lausnirnar hratt og vel
 • Frumkvöðlar: Við erum forvitin, óhrædd við breytingar, hugrökk, víðsýn, lærum af mistökum og gleðjumst yfir árangri
 • Ástríðufull: Við erum stolt af starfi okkar, sinnum því glöð af virðingu og trúmennsku með gagnsæi og traust að leiðarljósi
 • Sjálfbær: Við hugum að framtíðinni við ákvarðanatöku með áherslu á snyrtimennsku og góða umgengni um umhverfið, tryggjum að ákvarðanir okkar hafi jákvæð áhrif á samfélagslega þætti og virðum lög, reglur og góða viðskiptahætti með góðum stjórnarháttum

Þróun mannauðs
Brimborg starfar í grein þar sem samkeppni er mikil og miklar kröfur eru gerðar til hæfni hvers liðsmanns í teymi til að veita viðskiptavinum faglega og framúrskarandi þjónustu svo félagið nái framúrskarandi árangri á öllum sviðum bíl- og atvinnugreinarinnar. Því er stöðug þróun mannauðsins mikilvæg með faglegum ráðningum, gagnadrifinni endurgjöf og hvatningu og markvissri þjálfun.

 • Umsóknarferli, kröfur til starfs og ráðningarferli er gagnsætt og í samræmi við mannauðsstefnu og undirstefnur hennar
 • Starfsauglýsingar eru skýrar svo óumdeilt sé hvaða kröfur séu gerðar til starfsmanna
 • Umsóknarferli er rafrænt sem er umhverfisvænt og skjótvirkt til að spara öllum tíma í ferlinu
 • Sama ferli gildir um innri og ytri ráðningar
 • Framkvæmdastjóri viðeigandi viðskiptasviðs og stjórnandi þeirrar deildar sem sækist eftir nýjum liðsfélaga sjá um faglegt mat á umsækjendum með það að markmiði að tryggja að hæfasti umsækjandinn sé ráðinn. Við matið er horft til  mannauðsstefnu Brimborgar, hvort persónuleg gildi umsækjanda samsvari gildum mannauðsstefnu og gæðastefnu Brimborgar, hvernig umsækjandi getur styrkt teymið og menningu þess t.d. með aukinni fjölbreytni eða einstakri hæfni og hvernig hann uppfyllir sértækar kröfur starfsins
 • Horft er til umsóknar umsækjanda, hún borin saman við kröfur til starfsins og lögð er áhersla á að ekki sé misræmi milli lýsingar umsækjanda á hæfni sinni og raunverulegri getu. Ítarlegt mat á stafrænum starfsumsóknum, starfræn viðtöl, hefðbundin viðtöl, próf og verkefni eru hluti ráðningarferlis þar sem sérstaklega er kannað hvort umsækjandi standist kröfur sem gerðar eru til starfsins
 • Mannauðssvið aðstoðar viðeigandi viðskiptasvið við ráðningarferlið og fer yfir framkvæmd þess áður en ráðning er staðfest til að tryggja aðkomu óháðs aðila
 • Að lokinni ráðningu er öllum umsækjendum svarað
 • Við ráðningu er gerður skriflegur ráðningarsamningur við umsækjanda áður en hann hefur störf sem er byggður á skriflegri starfslýsingu. Eftir undirritun ráðningarsamnings, áður en umsækjandi hefur störf, skal hann vera búinn að skila inn viðeigandi skjölum og vottorðum skv. ráðningarferli
 • Nýr starfsmaður fer í nýliðakynningu í kjölfar ráðningar og síðan í þjálfun í þeirri deild sem hann er að hefja störf í og er lögð áhersla á að hann komist hratt inn í starfið
 • Faglega er staðið að ákvörðunum um starfslok þar sem byggt er á árangri í starfi, reynslu, mikilvægi í teymi og viðhorfi. Þegar líða tekur að starfslokum vegna aldurs er horft til fyrrgreindra þátta auk annarra sértækra þátta með það að markmiði að ná farsælli lausn fyrir báða aðila

Árangursdrifið, spennandi jafningja umhverfi
Starfsumhverfið hjá Brimborg einkennist af metnaði starfsfólks til að ná árangri með samvinnu í öflugu teymi og milli öflugra teyma og þannig veitum við viðskiptavinum okkar framúrskarandi þjónustu svo þeir nái markmiðum sínum eins og við. Við hlustum á viðskiptavini og samstarfsfólk og nýtum hæfileika okkar til að finna bestu lausnirnar hratt og vel. Við erum forvitin, óhrædd við breytingar, hugrökk, víðsýn, lærum af mistökum og gleðjumst yfir árangri. Við erum stolt af starfi okkar, sinnum því glöð af virðingu og trúmennsku með gagnsæi og traust að leiðarljósi og leggjum áherslu á sjálfbærni hvað varðar umhverfi, félagslega þætti og stjórnarhætti í störfum okkar.

Endurgjöf og hvatning er fagleg, byggð á gagnadrifinni stjórnun þar sem stöðugt er leitast við að þróa hæfni og getu starfsfólks, vinnubrögð og ferla til að ná framúrskarandi árangri sem eykur um leið tækifæri starfsfólks sem eftir því sækist til starfsþróunar, nýrra verkefna og tækifæra.

Við hvetjum stjórnendur og starfsfólk að hafa augun hjá sér hvað varðar þörf fyrir þjálfun og fræðslu hjá þeim sem einstaklingum eða í teymi þeirra, sýna frumkvæði, fara á vönduð, viðeigandi námskeið og ráðstefnur, kynna sér áhugavert efni í bókum, tímaritum eða á netinu og í kjölfarið miðla nýrri þekkingu til liðsfélaga.

Við leggjum áherslu á jafnvægi milli vinnu og einkalífs og tryggjum jöfn tækifæri með jafnréttisstefnu, jafnlaunastefnu, jafnlaunavottun og jafnréttisnefnd. Við sýnum skilning þegar óvæntar aðstæður á fjölskylduhögum koma upp, höfum innleitt vinnutímastyttingu í öllum deildum félagsins þar sem kjarasamningar segja til um slíkt, bjóðum upp á sveigjanlegan vinnutíma þar sem því er við komið og við tryggjum að allir starfstengdir viðburðir og starfstengd námskeið séu haldin á vinnutíma.

Brimborg uppfyllir lög og reglur um vinnuvernd og virkar öryggisnefndir eru starfandi sem tryggja að áhættumat er framkvæmt reglulega á öllum viðskiptasviðum félagsins.

Lögð er áhersla á að starfsfólki líði vel í vinnunni þar sem stutt er við heilbrigði með viðeigandi stuðningi, vinnuaðstaða er framúrskarandi og skjótt brugðist við þar sem betur má gera, boðið er upp á samgöngustyrki og fría árlega flensusprautu. Öflug og virk starfsmannafélög eru starfandi á öllum viðskiptasviðum félagsins auk þess sem árleg árshátíð er haldin á vegum Brimborgar.

Einelti, kynbundið ofbeldi, kynbundin áreitni, kynferðisleg áreitni eða annað ofbeldi, hvort sem er andlegt eða líkamlegt, líðst ekki, fyrirbyggjandi ráðstafanir viðhafðar og atvik af þessu tagi geta leitt til uppsagnar á starfi. Sá starfsmaður sem verður fyrir slíkri áreitni skal tilkynna mál án tafar skv. viðeigandi ferli.

Gagnadrifin stjórnun, endurgjöf og símenntun
Í ljósi síbreytilegs samkeppnisumhverfis þá þróum við stöðugt störf okkar og öflum okkur þekkingar til að ná framúrskarandi árangri. Við erum lausnamiðuð og hlustum á viðskiptavini og samstarfsfólk og nýtum hæfileika okkar til að finna bestu lausnirnar hratt og vel. Við erum frumkvöðlar, forvitin, óhrædd við breytingar, hugrökk, víðsýn, lærum af mistökum og gleðjumst yfir árangri.

Við sköpum sterk ástríðufull, sjálfstæð, teymi með öfluga leiðtoga sem tileinka sér og lifa gildin okkar. Stjórnendur beita gagnadrifinni stjórnun til að tryggja faglega endurgjöf, hvatningu og faglegar ákvarðanir, eru víðsýnir, sífellt tilbúnir í að endurhugsa það sem hefur alltaf verið gert, hvetja starfsfólk til að nýta sér tækifæri til þjálfunar og fræðslu og duglegir að deila upplýsingum í anda gagnsæis með reglulegum samskiptum við starfsfólk.

Starfsfólk er hvatt til að hafa frumkvæði að endurmenntun en taki einnig þátt í endurmenntun sem stjórnendur félagsins, birgjar og aðrir samstarfsaðilar hafa frumkvæði að. Starfsfólk er hvatt til að nýta sér starfsmenntasjóði og önnur tækifæri til að efla hæfni sína. Starfsfólk af erlendu bergi brotið er sérstaklega stutt til íslenskukennslu hafi það frumkvæði að sækja um þannig nám.

Samkeppnishæf starfskjör, jöfn tækifæri og mannréttindi
Brimborg fylgir formlegri jafnréttisstefnu og gætir þess að jafnrétti ríki á öllum sviðum og virðir almenn mannréttindi og gerir kröfu til þess að samstarfsaðilar félagsins virði jafnrétti og almenn mannréttindi. Starfsfólki sé ekki mismunað á grundvelli kynferðis, þjóðernis, kynhneigðar, aldurs, trúar, lífs- eða stjórnmálaskoðana, hjúskaparstöðu, litarháttar, fötlunar, atgervis eða efnahags. Hjá félaginu starfar jafnréttisnefnd sem fylgist með að farið sé að lögum um jafnréttismál hjá fyrirtækinu og kannar réttmæti ábendinga um að frá þeim sé vikið og bregst við með viðeigandi hætti.

Brimborg virðir Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hvað réttindi barna og ungmenna varðar, fer að lögum og líður ekki barnaþrælkun né nauðungarvinnu. 

Hvort sem snýr að mannréttindum, barnaþrælkun eða nauðungarvinnu þá gerir Brimborg sömu kröfur til birgja og það samrýmist ekki stefnu Brimborgar að eiga í viðskiptum við aðila sem verða uppvísir að nauðungarvinnu, barnaþrælkun eða mannréttindabrotum.

Starfskjör stjórnar, stjórnenda og starfsfólks tryggir samkeppnishæf kjör sem hefur það að markmiði að laða að og halda í mjög hæft starfsfólk þ.e. samkeppnishæf laun, niðurgreiddan hádegismat, gott aðgengi að kaffi í öllum deildum, fríðindi við kaup á bílum, hjólbörðum og öðrum bílatengdum vörum og þjónustu.

Í jafnlaunastefnu félagsins segir að kyn og aðrir persónueiginleikar sem ekki tengjast inntaki starfs eða frammistöðu í starfi skulu ekki hafa áhrif á laun eða launaþróun og að starfsfólk skuli njóta sömu kjara fyrir jafn verðmæt eða sambærileg störf. Launamunur verði aðeins skýrður á grundvelli mismunandi ábyrgðar, vinnuframlags, menntunar, starfsreynslu, hæfni, eðli starfs, verðmæti þess og frammistöðu í starfi.

Til að tryggja sanngirni og samræmi í launamálum hefur Brimborg innleitt jafnlaunastefnu og jafnlaunavottun sem byggir á henni og hafa stjórnendur aðgang að miðlægum viðmiðum um launabyggingu félagsins á hverjum tíma og launaþróun á ytri markaði og brugðist er við og unnið að umbótum, bæði í kjölfar reglulegrar rýni og í kjölfar ábendinga. Við auglýsingu starfa, ráðningar eða tilfærslur í starfi skal kynjaskipting höfð til hliðsjónar verði því viðkomið vegna framboðs með það að markmiði að stuðla að jöfnuði.

Allir eru hvattir til að nýta rétt sinn til fæðingarorlofs hvort sem um er að ræða feður eða mæður, reynt er af fremsta megni að koma til móts við sveigjanlega töku fæðingarorlofs og lögð er áhersla á að starfsfólk eigi auðvelt með að snúa aftur til vinnu eftir töku fæðingarorlofs.

Áhersla er lögð á að samstarfsaðilar eins og verktakar og undirverktakar félagsins fari að lögum um réttindi starfsfólks síns sinna hvort sem um er að ræða launþega eða undirverktaka þeirra.

Góðir stjórnarhættir og gott viðskiptasiðferði
Stjórn hefur samþykkt formlegt skipulag félagsins, stjórnháttayfirlýsingu, starfsreglur stjórnar, gæðastefnu, mannauðsstefnu, jafnréttisstefnu, jafnlaunastefnu og persónuverndarstefnu og leggur ríka áherslu á að stjórnarmenn, stjórnendur og starfsfólk horfi til kjörorðs félagsins, Öruggur staður til að vera á og kjarnagilda þess um virðingu, trúmennsku og umhyggju. Stjórn, stjórnendur og starfsfólk Brimborgar skulu því viðhafa góða stjórnarhætti sem samræmast lögum, reglum, heilbrigðum og eðlilegum viðskiptaháttum með virðingu fyrir samkeppnislögum með það að markmiði að tryggja sterka innviði, gagnsæi og ábyrgð.

Góðir stjórnarhættir leiða til aukinnar ábyrgðar stjórnar, stjórnenda og starfsfólks félagsins gagnvart öllum hagaðilum eins og hluthöfum, viðskiptavinum, starfsmönnum, birgjum og samfélaginu í heild og minnkar líkur á hagsmunaárekstrum. Viðskiptasiðferði er í hávegum haft gagnvart öllum hagaðilum þar sem hvorki mútur né spilling er viðhöfð né liðin. Félagið hefur innleitt ferli og reglur til varnar peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka sem viðeigandi starfsmenn hafa undirritað. Félagið virðir réttindi til persónuverndar í samræmi við formlega persónuverndarstefnu.

Stjórnarmenn, stjórnendur og starfsmenn skulu ekki þiggja stórar gjafir, þjónustu, skemmtun eða persónulegan greiða sem með réttu mætti álykta að gæti haft áhrif á ákvarðanatöku og leitt til hagsmunaárekstra. Minniháttar gjafir er í lagi að þiggja og sama á við um boð um skemmtun sem sé innan marka viðurkenndrar viðskiptagestrisni en þó skal tilkynna slíkar gjafir eða boð til næsta yfirmanns. Fái starfsmenn tilboð sem ekki samrýmast lögum eða eðlilegum viðskiptaháttum eða jafnvel hótanir í tengslum við störf sín ber viðkomandi að tilkynna það yfirmanni sínum án tafar.

Starfsmönnum ber að tilkynna atvik til næsta yfirmanns eða beint til yfirstjórnar sem þeir telja að séu lögbrot eða á mörkum góðra viðskiptahátta eða góðs siðferðis og er fyllsta trúnaðar gætt sé þess óskað og gjaldi þeir þess á engan hátt í starfi.

Viðskiptavinir sem og aðrir hafa tækifæri í gegnum stafræna farvegi á vefsvæðum félagsins eða með svörun gæðakannana að koma ábendingum, hrósi eða kvörtunum á framfæri sem er strax komið í ferli með því að upplýsa viðeigandi starfsfólk og stjórnendur svo bæta megi ferli, vinnubrögð, þjálfun og þjónustu.

Félagið styrkir reglulega góð málefni sem tengjast á einhvern hátt starfsemi félagsins.

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Markmið mannauðsstefnu Brimborgar tengjast nú þegar heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna en Brimborg vinnur að ítarlegri formgeringu þeirrar tengingar og er sú vinna langt komin með áherslu á markmið þar sem aðgerðir Brimborgar geta skipt verulegu máli.

Brimborg hefur ákveðið að tengjast eftirfarandi heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem tengjast skýrt stefnu Brimborgar, kjörorði félagsins, markmiðum og tryggja orð í verki.

1. Engin fátækt - leggja sitt af mörkum til að útrýma launamun og með skýra launastefnu og styrkja stöðu fólks sem stendur höllum fæti með sérstaka áherslu á börn

3.  Heilsa og vellíðan - Með forvörnum að styðja við starfsmenn til heilbrigðari lífstils og með því að styðja við hópa sem standa höllum fæti og bæta þannig heilsu og auka vellíðan

4.  Menntun fyrir alla - Tryggja gott að gengi starfsmanna að menntun, taka þátt í verkefnum sem fjölgar nemendum í verk- og tækninámi og efla læsi og vinna að framtíð íslenskrar tungu

5.  Jafnrétti kynjanna - vinna að jöfnun kynjanna í störfum í bílgreininni, vinna markvisst gegn kynferðislegu- og kynbundnu ofbeldi og hækka hlutfall feðra sem tekur fæðingarorlof

7.  Sjálfbær orka - Auka hlutfall endurnýjanlegra orkugjafa með orkuskiptum á landi og leggja áherslu orkusparnað og framleiðslu á staðbundinni, sjálfbærri, orku sem minnkar álag á orkukerfi landsins

8. Góð atvinna og hagvöxtur - Bjóða upp á góð, vel launuð störf þar sem pláss er fyrir fólk með skerta starfsgetu með áherslu á jöfn tækifæri og jöfn laun fyrir sömu vinnu og að sífellt sé horft til aukinnar framleiðni en í sátt við umhverfi og samfélag

9. Nýsköpun og uppbygging - Byggja upp og viðhalda menningu nýsköpunar í félaginu, styðja við vísindarannsóknir á sviðum sem tengjast bílgreininni og leggja sitt af mörkum til að efla innviði í samgöngum og ferðaþjónustu

10. Aukinn jöfnuður - jafna stöðu fólks óháð uppruna, þjóðerni, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð eða kynvitund og skapa tækifæri og aðstæður til að innflytjendur geti orðið virkir þátttakendur í íslensku samfélagi

11. Sjálfbærar borgir og samfélög - leggja sitt af mörkum varðandi sjálfbæra borgarþróun t.d. er varðar samgöngur

12. Ábyrg neysla og framleiðsla - Innleiða hringrásarhugsun í rekstur Brimborgar og aðstoða viðskiptavini við hringrásarhugsun til að tryggja að nýting auðlinda fari ekki yfir þolmörk náttúrunnar og tryggja að rekstur Brimborgar meðal annars í ferðaþjónustu sé í sátt við náttúru og samfélag

13. Aðgerðir í loftslagsmálum - Vinna markvist með mælingum og markmiðasetningu að því að draga úr áhrifum Brimborgar á á umhverfið

16. Friður og réttlæti - Virða ávallt lög og reglur og berjast gegn skipulagðri brotastarfsemi, tryggja vinnustað án ofbeldis, eflast traust á stjórnmál, stjórnsýslu og réttarkerfi og styðja við hópa fólks sem eiga undir högg að sækja hvað varðar ofbeldi

17. Samvinna um markmiðin - Tryggja að Brimborg og stjórnendur þessi sýni gott fordæmi, og vinni að markmiðum um sjálfbærni þegar kemur að umhverfisþáttum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum

Stefnur og nefndir

Mannauðsstjóri er ábyrgur fyrir mannauðsstefnu félagsins og hún er kynnt fyrir nýliðum og reglulega fyrir starfsfólki auk þess sem stefnur eru aðgengilegar í gæðakerfi félagsins og á vef þess.

Uppfært þann 9.11.2022

Vefspjall